Acquis beschermt de vertrouwelijkheid en veiligheid van de informatie die u ons verstrekt In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij uw informatie verzamelen en gebruiken. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, neem dan contact met ons op.

Acquis Insurance Management B.V.

Teleportboulevard 128-130

1043 EJ Amsterdam

Nederland

Tel: +44 (0) 1633 811920

E-mail: [email protected]

Website: www.acquisinsurance.nl

Waarom we uw persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw informatie alleen als we hiervoor wettige gronden en legitieme zakelijke redenen hebben.

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonlijke gegevens om onze diensten te kunnen verlenen als onderdeel van onze verzekeringsadministratie en claimafhandeling. Het kan ook worden gebruikt om uw identiteit te verifiëren, om betalingen te beheren en ons in staat te stellen om waar nodig controles uit te voeren tegen het witwassen van geld en andere financiële criminaliteit.

Het gebruik van uw gegevens is essentieel voor ons om te voldoen aan de verplichtingen die zijn beschreven in uw financieringsovereenkomst en voor het beheer van de verzekeringspolis van de financieringsmaatschappij (bijvoorbeeld in het geval van een claim).

Als u de vereiste informatie niet verstrekt, is het onwaarschijnlijk dat we u bepaalde diensten kunnen leveren.

We kunnen oproepen, e-mails, sms-berichten en andere communicatie met u volgen. Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen we die correspondentie en alle informatie die ons tijdens die of enige daaropvolgende communicatie is verstrekt, registreren.

Marketing

We gebruiken geen van de aan ons verstrekte informatie voor marketingdoeleinden, tenzij u uw toestemming daarvoor hebt gegeven.

Aard van persoonlijke informatie

Persoonlijke gegevens is alle informatie die een levend individu kan identificeren.

We verzamelen persoonlijke informatie zoals naam, contactgegevens, financiële details en andere persoonlijke details, afhankelijk van de aard van de verzekering en andere diensten die we aanbieden.

Deze informatie kan worden gedeeld met verzekeraars, aanbieders van verzekeringsproducten en onze externe dienstverleners. Waar nodig zullen we uw toestemming vragen voor de verwerking van dergelijke informatie.

Het delen van informatie

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan andere partijen verstrekken als een dergelijke overdracht een noodzakelijk onderdeel is van de activiteiten die we ondernemen, als u ons toestemming geeft of als we hiertoe verplicht zijn op grond van wet- of regelgeving (bijv. Wanneer de openbaarmaking noodzakelijk is voor de doeleinden van het voorkomen en / of opsporen van criminaliteit).

Als tussenpersoon moeten we persoonlijke informatie bekendmaken aan verzekeringsmaatschappijen, zakenpartners en andere partijen om onze producten en diensten te kunnen leveren. Voorbeelden van andere partijen zijn andere verzekeringstussenpersonen, schade-experts, toezichthouders, juridische en accountantskantoren die betrokken zijn bij het schadebehandelingsproces. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met fraudepreventiebureaus. We kunnen informatie met betrekking tot de verzekeringspolis en elk incident doorgeven aan de beheerders van deze registers, hun agenten en leveranciers.

We kunnen uw informatie ook bekendmaken aan serviceproviders die zijn ingeschakeld om namens ons diensten te verlenen. Dergelijke serviceproviders zijn contractueel beperkt in het gebruik of openbaarmaking van de informatie die we hen geven, behalve indien dit nodig is nodig om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

We delen uw informatie alleen als we er zeker van zijn dat onze partners of leveranciers voldoende maatregelen hebben getroffen om uw informatie op dezelfde manier te beschermen als wij.

We kunnen ook persoonlijke informatie bekendmaken aan nieuwe eigenaren van ons bedrijf in het geval dat we betrokken zijn in een fusie of overname. Openbaarmaking kan ook worden gedaan om bedrijfsaudits, wettelijke inspecties of om een ​​klacht, vermoeden van fraude of een veiligheidsdreiging te onderzoeken.

We delen uw informatie nooit buiten onze organisatie voor marketingdoeleinden.

U begrijpt dat we de informatie die u verstrekt aan relevante andere partijen kunnen bekendmaken voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven.

We zullen uw informatie onder geen enkele omstandigheid verkopen, verhuren of verhandelen.

Overdracht van persoonlijke gegevens buiten Nederland

Bepaalde persoonlijke informatie die op onze informatietechnologiesystemen wordt bewaard, kan over geografische grenzen worden overgedragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Door ons uw gegevens te verstrekken, stemt u in met de verzameling, internationale overdracht, opslag en verwerking van uw gegevens. Deze overdrachten vallen onder de modelcontractbepalingen van de Europese Unie (EU) of gelijkwaardige overeenkomsten voor gegevensoverdracht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te beschermen.

Hoelang we informatie over u bewaren

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om ons in staat te stellen offertes uit te brengen, verzekeringen uit te voeren, verlenging aan te bieden en te reageren op eventuele claims of klachten (die kunnen ontstaan ​​nadat de verzekeringsperiode is verstreken). Meestal is dit een periode van minimaal zeven jaar of anderszins zoals bepaald door wet- of regelgeving. Zodra we besluiten dat we uw informatie niet langer nodig hebben, worden deze veilig en vertrouwelijk vernietigd.

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming

U hebt bepaalde wettelijke rechten onder de Nederlandse wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, die als volgt worden samengevat:

Het recht om geïnformeerd te worden over onze gegevensverwerkingsactiviteiten, ook via privacyverklaringen zoals deze.

Het recht op kosteloze toegang tot de persoonlijke informatie die we over u hebben. Om een ​​kopie van deze informatie aan te vragen, moet u een schriftelijk verzoek om toegang tot het onderwerp bij ons indienen.

Het recht op rectificatie. U kunt ons vragen om eventuele onjuiste of onvolledige gegevens binnen een maand te corrigeren.

Het recht om informatie te wissen en om de verwerking ervan te beperken. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen en om verwerking ervan te voorkomen, behalve wanneer we een wettelijke verplichting hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Houd er rekening mee dat u door het uitoefenen van dit recht ons vermogen om producten en diensten te leveren kunt belemmeren of verhinderen.

Het recht op dataportabiliteit. Op uw verzoek bezorgen wij u uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat.

Het recht om bezwaar te maken. U hebt bepaalde rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering om het risico te verkleinen dat een mogelijk schadelijke beslissing wordt genomen zonder menselijke tussenkomst. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering, direct marketing of onderzoeksdoeleinden.

Roep gegevensbeschermingsrechten in, trek toestemming in of dien een klacht in

Als u een beroep wilt doen op uw gegevensbeschermingsrechten, uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens wilt intrekken of een klacht wilt indienen over hoe wij uw gegevens bewaren of gebruiken, neem dan contact met ons op via de volgende gegevens:

Acquis Insurance Management B.V.

Teleportboulevard 128-130

1043 EJ Amsterdam

Nederland

Tel: +44 (0) 1633 811920

E-mail: [email protected]

Als u niet tevreden bent over de manier waarop we uw klacht behandelen, kunt u contact opnemen met het KiFiD in Den Haag. Meer informatie over hoe u daar als kleinzakelijke ondernemer een klacht kunt indienen vindt u op deze website:

https://www.kifid.nl/procedure-klacht-kleinzakelijke-financiering/

Informatie uit andere bronnen

We kunnen legale openbare bronnen gebruiken, zoals de kiezerslijst en andere bronnen van derden, zoals kredietinformatiebureaus, om informatie over u te verkrijgen, bijvoorbeeld om uw identiteit te verifiëren of uw kredietgeschiedenis te controleren.

Sommige persoonlijke gegevens kunnen aan ons worden verstrekt door derden, zoals verzekeringsmaatschappijen en andere verzekeringstussenpersonen. In sommige gevallen heeft u uw persoonlijke gegevens eerder aan hen verstrekt en hen toestemming gegeven om deze informatie voor bepaalde doeleinden door te geven.

Dergelijke informatie zal alleen worden verkregen uit betrouwbare bronnen die werken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld om het up-to-date te houden of om te voldoen aan wettelijke vereisten. De laatste versie van deze polis is te vinden op www.acquisinsurance.com.